دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی           گرایش: مالی


عنوان :

بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کامبیز شاهرودی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصلاولکلیات تحقیق
1-1   مقدمه  ۳
1-2   بیانمسئله. ۳
1-3   اهمیتوضرورتانجامتحقیق   ۵
1-4   اهدافتحقیق   ۶
1-5 مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6روششناسیتحقیق   7
1-7فرضیاتتحقیق   8
1-8متغیرهایتحقیق   9
1-9.قلمرو تحقیق   11
فصلدومادبیات نظری و پیشینه تحقیق
1-2   مقدمه….. 13
2-2   وجهنقدوچارچوبنظری.. 14
2-3   مدیریتنقدینگی،تواناییواریزبدهیهاوانعطافپذیری   16
2-4   اهمیتجریانهاینقدیومدیریتوجهنقد  17
2-5   تعریفواهمیتموجودینقد  19
2-6انگیزهنگهداریوجهنقد  21
2-6-۱انگیزهمعاملاتی.. 22
2-6-2انگیزهاحتیاطی.. ۲4
2-6-3انگیزهسفتهبازی   ۲5
2-7   انواعتئوریهاینگهداریوجهنقد  ۲6
2-7-۱تئوریمبادلهای   ۲6
2-7-2هزینهمعاملات      ۲6
2-7-3هزینههاینمایندگی   ۲7
2-7-4تئوریجریاننقدآزاد  ۲8
2-8.  تعریفوماهیتسرمایهدرگردش    ۲9
2-9   مدیریتسرمایهدرگردش… 30
2-۱0اهمیتمدیریتسرمایهدرگردش    31
2-۱۱ چرخهتبدیلوجهنقد. 32
2-۱2 استرات‍ژیداراییهادرنگهداریوجهنقد  35
2-۱3 کنترلشرکتهاومبحثحاکمیتشرکتی   35
2-۱4 دلایلاهمیتایجادحاکمیتشرکتیجهتکنترلشرکتها 40
2-۱5 نقشهیاتمدیرهدركنترلشركتها 44
2-۱6 تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعامل   48
2-۱7 حقوقومزایایمدیرانموظف    49
2-۱8 نقشمدیرانغیرموظفبرایکنترلشرکتها 50
2-۱9 تاثیراندازههیئتمدیرهدرکنترلشرکتها 52
2-20 ترکیبسهامدارانونقشآنهادرکنترلشرکتها 54
2-2۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی   62
2-22 پیشینهتحقیق   66
2-22-۱پیشینهخارجی.. 66
2-22-2پیشینهداخلی.. 70
فصلسومروش‌شناسی تحقیق
3-۱   مقدمه  73
3-2   روشونوعتحقیق   73
3-3   جامعهونمونهآماری.. ۷4
3-4   جمع‌آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده‌ها ۷6
3-5   فرضیههایتحقیق   ۷6
3-6   مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق. ۷7
3-7   متغیرهایتحقیق   ۷9
3-7-1متغیرمستقل   ۷9
3-7-2متغیرهایوابستهتحقیق   80
3-7-3 متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….80
3-8   روشآزمونفرضیهها 81
3-8-1همبستگی……………. 83
3-8-2رگرسیون  ……………………………………………………………………………………85
3-8-3رگرسیونچندمتغیره 86
3-9   مفروضاترگرسیونخطی   86
3-9-1نرمالبودن  87
3-9-2خودهمبستگی.. 88
3-9-3ناهمسانیواریانس     89
3-9-4 همخطی …………. 89
3-10 ماناییوایستایی   90
فصلچهارمتجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1   مقدمه  ۹۱
4-2   آمارهتوصیفیدادههایتحقیق. ۹۱
4-3   نتایجآزمونهایاولیهوتخمینها ۹۴
4-3-1فرضیهیاول  ۹۴
4-3-2فرضیهیدوم  ۹۸
4-4   آزمونمانایی.. ۱۰۲
 
فصلپنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
5-1   مقدمه  ۱۰۵
5-2   نتیجهازمونفرضیات    ۱۰۵
5-3   پیشنهاداتبراساسنتایجتحقیق   ۱۰۶
5-4   پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی   ۱۰۷
5-5   محدودیتهایتحقیق   ۱۰۸
منابع……….….. ۱۰۹
پیوست………. ۱۱۵
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل ………………………….. ۹۷
جدول ۴-۲ آماره توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………98
جدول ۴-۳ خروجی آزمون چاو فرضیه ی اول ……………………………………………. 100
جدول ۴-۴ خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی اول ………………………………………… 101
جدول ۴-۵ تخمین مدل اول ………………………………………………………..…102
جدول ۴-6 خروجی آزمون چاو فرضیه ی دوم …………………………………………… 104
جدول۴-7 خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی دوم …………………………………………. 105
جدول ۴-8 اولین تخمین مدل دوم ………………………………………………………106
جدول ۴-9 آزمون مانایی……………………………………………………………… 108
چكیده
برخیازتحقیقاتیخارجیصورتگرفته،بیانگرآناستكهافزایشكیفیتحاكمیتشركتی،باعثكاهشسطحنگهداشتوجهنقدشركتهامیگردد. با توجه به اهمیت وجه نقد در شركت ها و نقش هیئت مدیره و اعمال نفوذ آن ها در مدیریت اجرایی كه سبب تاثیرگذاری برای تصمیم گیری جهت نگهداری میزانی مشخصی از وجه نقد میگردد ،این نیاز حس میشود که به بررسی این اثر گذاری پرداخته شود بنابراین ما در این تحقیق به بررسی ارتباط پنج سازوکار کنترل کننده شرکت ها(دوره تصدی مدیر عامل،نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره،دوگانگی پست مدیریت عاملی، میزان مالکیت مدیریت و میزان مالکیت دولت ) بر میزان نگهداشت وجه نقد در فاصله زمانی پنج ساله در طول سالهای 1388-1392 پرداخته ایم.
دراین تحقیق اطلاعات مالی 85  شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از نرم افزار ره آورد نوینو تدبیر پرداز جمع آوری شده است. داده ها وارد نرم افزار Ecxel میگردد تا دسته بندی شده و به صورت داده های تابلویی وارد نرم افزار Eviews شده و فرضیات با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مورد تحلیل قرار می گیرند.نتایج این تحقیق وجود رابطه بین تمام مولفه های بکار گرفته شده بعنوان کنترل عملکرد شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد را به اثبات میرساند این درحالی است که فقط میزان مالکیت دولت و نسبت اعضای غیر موظف بر نسبت جاری تاثیر گذارند.همچنین دوره تصدی مدیر عامل رابطه ای منفی با میزان نگهداشت وجه نقد دارد.
واژگان کلیدی : حاکمیت شرکتی ،اعضای غیر موظف ،دوگانگی مدیریت ،نسبت نقدینگی
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1.             مقدمه:

چگونگیبهكارگرفتنوجوهداخلی،تصمیمیمهمدرتضادبینسهامدارانومدیراناست. دردورانرشداقتصادیشركت،همانطوركهذخایروجهنقدافزایشمییابد،مدیرانتصمیممیگیرندكهآیاوجهنقدبینسهامدارانتوزیعشود،صرفمخارجداخلیشود،برایتحصیلخارجیبهكارگرفتهشودویاهمچناننگهداریشود؟اینكهمدیرانمنفعتطلبچگونهبینمصرفیانگهداشتذخایروجهنقدیكیراانتخابمیكنند،موضوعیمبهماست. مدیرانبایدمنافعشخصیمخارججاریراباانعطافپذیریكهبانگهداشتذخایروجهنقدبهدستمیآید،مقایسهكنند. بعلاوه،مدیرانمنفعتطلببایداحتمالفزونیمنافعبرمخارجناشیازنگهداشتوجهنقدزیادرااندازهگیریكنند.
 

1-2.             بیان مسئله:

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند ،سرمایه عبارتست از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد ،مهمترین این منابع وجه نقد است كه می تواند از كلیه فعالیت های شركت چه عملیاتی و چه غیر عملیاتی حاصل شود ،چگونگی بكار گرفتن وجوه داخلی تصمیمی مهم در تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است ،در دوران رشد اقتصادی شركت ،همانطور كه وجه نقد افزایش می یابد مدیران تصمیم میگیرند كه آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود ،صرف مخارج داخلی شود ،برای تحصیل خارجی بكار رود و یا همچنان نگهداری شود ؟
اینكه مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یكی را انتخاب میكنند همواره موضوعی مبهم بوده .مدیران محافظه كار با حفظ نقدینگی و افزایش آن توان بازپرداخت بدهی های شركت را افزایش و ریسك را كاهش میدهند اما به دلیل معطل ماندن سرمایه شركت بازدهی سرمایه گذاری را كاهش میدهند ،مدیران جسور نیز باصرف وجه نقد شركت در امور مختلف از قبیل سرمایه گذاری سبب افزایش بازدهی شركت می شوند اما ریسك شركت را بدلیل امكان عدم پاسخگویی به تعهدات افزایش می دهند .
(گانسان 2007) مدیریتسرمایهدرگردشناکارامدنشانازضعفسازوكارهای كنترلشرکتیاستکهتاثیرمنفیبرثروتسهامداراندارد .
براساستئورینمایندگی،بهدلیلواگراییمنافعمدیرانوسهامدارانمعمولاانتظارمیرودکهمدیران،فعالیتهاییراانجامدهندکهبرایسهامدارانپرهزینهباشد . همچنینقراردادهایبینمدیرانوشرکت هانمیتواندمانعازایندستهفعالیتهایفرصتطلبانهمدیرانشوند،لذااگرسهامداراندارایقدرتکنترلنباشند،بهناچاربایدساختاریرابراینظارتبراینامرایجادکنند . ایجادسازوكار كنترلشرکت هامیتواندبهحلاینمشکلکمککند . بنابراین برای سهامداران همواره كنترل عملكرد مدیران با اهمیت بوده است. بنابراین وجود یك سازوکار كنترلی كه تضمین کننده منافع سهامداران ،خریداران و بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آتخاد شده توسط مدیران است شدیدا احساس میشود.
از جمله سازو كارهای كنترل عملكرد شركتها كه به سازوكارهای راهبری شركتی نیز معروف میباشند عبارتند از:
1)وجود سهامداران داخلی شركت (مالكیت مدیران)
2)وجود سهامداران عمده خارجی
3)وجود سهامداران نهادی
4)وجود سهامداران دولتی
5)وجود كمیته حسابرسی در شركت
6)استفاده شركتها از اعضای هیئت مدیره در امور اجرایی
7)استفاده شركتها از بدهی ها
(رابرتز 2003)هدف بسیاری از سازو كارهی كنترلی در شركت ها دستیابی به شرکت های مسئولیت پذیر ، پاسخگو ،مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل صحیحشرکت هاست . (رسائی و همكاران 1389)معتقدند كه افزایش درصد اعضا غیر موظف هیات مدیره احتمال اعمال نظارت كارامد بر شركت هارا كاهش داده و وجه نقد اضافی شركت را افزایش میدهد.
در نتیجه انتظار میرود كه سازو كارهای كنترلی نقشی تاثیر گذار بر مدیران اجرایی شركت ها جهت تصمیم گیری برای میزان نگهداشت وجه نقد داشته باشد ، بنابراین این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوال است كه :
ایا بین سازوكارهای كنترلی  و میزان نگهداشت  وجه نقد در شركت رابطه ای وجود دارد؟؟
تعداد صفحه : 133
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بستن منو