دانلود پایان نامه:بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول : کلیات                                  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….10

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..11

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..12

متغیرها پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………13

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………14

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟……………………………………………………………………………………16

تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ……………………………………………………………………..17

نقش ( ICT) چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………18

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………19

اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی…………………………………………………………………………21

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………22

معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………24

ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش…………………………………………………………………..24

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی……………………………………………………………25

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………25

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت………………………………………………………………………….26

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس………………………………………………….27

چه كسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرند؟ ……………………………………………28

محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش…………………………………………………………………………28

اهمیت آموزش مهارت عمومی كاربری رایانه برای فرهنگیان……………………………………………………..29

برنامه‌ی ملی توسعه‌ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش……………………………………………………………..29

اصول اساسی یادگیری الكترونیكی………………………………………………………………………………………..30

فناوری نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………………..31

آموزش مجازی ………………………………………………………………………………………………………………..32

ترسیم یك كلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان……………………………………………………….33

ویژگی ها و امتیازات رایانه…………………………………………………………………………………………………..34

موارد كاربرد رایانه……………………………………………………………………………………………………………..34

اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………….35

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزان…………………………………………………39

خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………..42

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ………………………………………………………………………………………49

دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان…………………………………………………….46

دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس…………………………………………………………….47

قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ ………………………………………………………………………….48‌

طریقه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ ……………………………………………..49

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..53

پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………55

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 59

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………60

تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..60

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….60

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………60

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………61

روایی………………………………………………………………………………………………………………………………62

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..64

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 73

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………74

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75

واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………77

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

چکیده :

هدف عمده این پژوهش بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93 می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل كلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی233 نفر، می باشد و نمونه انتخابی 45 نفر مورد پژوهش واقع شده است و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل كلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه250 نفر، می باشد که نمونه انتخابی 50 نفر مورد پژوهش واقع شده است .

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است كه :

– بین مجهز بودن مدارس به رایانه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد .

– بین دسترسی به شبكه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معناداری وجود دارد

– بین امكانات موجود ICT و میزان استفاده دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.

و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای كه در سر راه این پژوهش قرار گرفته بیان گردیده است.

 

مقدمه :

با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراكز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید كه عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی كشورها را نیز با توسعه تجارت الكترونیك و ایجاد دولت الكترونیك متأثر ساخت . اینك بیش از یك دهه است كه در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یكی از مهمترین راهبردهای دست اندركاران آموزش در كشور باشد و به منزلة فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، 1387،ص147)

مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تكیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان دركمترین زمان ممكن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مكانهاست. امروزه دستگاه های جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبكه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همة ابزارهای ذكر شده كه در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار كه در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص123)

عطاران و وان لار (2001) معتقدند كه استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می كند:

1-كاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی كمك می كند. تحقیقات نشان داده است، وقتی كه دانش آموزان از رایانه استفاده می كنند، بهتر یاد می گیرند.

2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشاركتی پویایی را ایجاد می كنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند كه ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.

3- اینترنت ملموس ترین كاربرد فناوری در مدارس است كه به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت

به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین كار سبب پرورش عادت به تفكركردن در آنها می شود. از آنجا كه نهاد آموزش و پرورش یكی از بزرگترین تولید كنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف كننده و ذخیره كنندة اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وكاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و كارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و كم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می كند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .

بی شك دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد كه به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اكنون روزانه به تعداد مدارسی كه به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و كاربرد آن تا تحولانی كه فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد كند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)

بیل گیتس (رئیس شركت مایكروسافت ) درباره كاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تكالیف خود را با بهره گرفتن از شبكه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شكلی كه تلفن می كنند، می توانند به دوستان یا خانوادة خود نامة الكترونیكی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند كه كار آنها یادگیری، اكتشاف و پیداكردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،1383،ص155)

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بستن منو