دانلود پایان نامه ارشد برق:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

خروج از مركزيت استاتور: با استفاده از طيف جريان الكتريكي استاتور و يا طيف ارتعاشات ناشي از لرزش موتور، مي توان اين عيب را تشخيص داد. بخاطر اينكه ميدان مغناطيسي در هر سيكل شبكه، دو سيكل را طي مي كند. اكثر خطاهاي الكتريكي، معمولاً درهارمونيك دوم از فركانس شبكه بروز مي كنند. اين فركانس در هر دو نوع طيف الكتريكي و ارتعاشي قابل دسترسي مي باشند در شكل (1-2) اين موضوع نشان داده شده است.

دوبرابر فركانس منبع      فركانس عبور قطب

 

شکل1- 2شماي قسمتي از موتور و فركانس عبور قطب[7]

ب ـ خروج از مركزيت روتور: اين عيب در اثر عواملي مانند خرابي ياتاقانها، شل شدن هسته هاي روتور و غيره پديد مي آيند. خروج از مركزيت روتور، سبب ايجاد اندازه هاي ارتعاشي و الكتريكي در فركانسهاي دو برابر فركانس منبع با وجود باندهاي كناري ناشي از فركانس عبور قطب مي­گردد. روابط زير، فركانسهاي موجود در محيطهاي جريان الكتريكي استاتور را توصيف مي­نمايند.

تعداد قطب ×  فركانس لغزش روتور     =          فركانس عبور قطب

سرعت روتور- سرعت سنكرون     =       سرعت لغزش روتور

سرعت روتور × تعداد هاديها     =  سرعت هاديهاي روتور

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

Close Menu