دانلود پایان نامه :الگوهای حفاظتی خاص

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

روش نقطه تعادل ناپايدار (U.E.P ) كنترل كننده مرزي (BCU)

بعد از كارهاي انجام شده توسط Attay، كه پيشنهاد دهنده اصلي روش U.E.P كنترل‌كننده بود. روش BCU‌ نقطه عطف ديگري در اعمال روشهاي تابع انرژي براي بررسي پايداري بود. اين روش نسبت به روش تقاطعي PEBS حساس‌تر است و از آن تابع انرژي حفظ كننده ساختار بدست آورده شد. در حال حاضر حوزه ( Transient Energy Function)TEF  يك حوزه فعال تحقيقاتي در زمينه بررسي پايداري گذراي سيستمهاي قدرت است. روش تابع انرژی يا روش لياپانف يکي از روشهای معتبر در تحليل پايداری گذرای سيستمهای قدرت به شمار می‌رود و به دليل کارايي آن در تعيين زمان خطای بحرانی با سرعت بالا می‌تواند در ارزيابی زمان واقعی  پايداری سيستم قدرت مورد استفاده قرار گيرد. از جمله خصوصيات بارز اين روش عدم نياز آن به حل معادلات ديفرانسيل غيرخطی در حوزه زمان است [66].

يکی از نيازمنديهای اساسی در جزيره‌سازی سيستم پيش‌بينی وقوع فروپاشی سيستم است که بررسی پايداری به روش لياپانف می‌تواند وقوع ناپايداری را با سرعت بالا پيش‌بينی کند. همچنين در بحث جزيره‌سازی سيستم، پايداری گذرای جزاير تشکيل شده در حضور رخدادهای گوناگون مانند حوادث (N-K ) دارای اهميت فوق‌العادهای است چرا که بايستی پايداری گذرای همه جزاير با سرعت زياد ارزيابی گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu