دانلود پایان نامه رشته برق تراژکتوری سرعت بهینه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    مقاومت قطار

مانند هر وسيله نقليه ديگر حركت قطار نيز با تعدادي نيروي مقاومتي مخالفت می‌کند ]48 و 49[. مقاومت كلي روي يك مسير هم تراز مي‌تواند بصورت زير بيان شود:

(4.4)

در این رابطه ، ،  و ثابت‌هاي تجربي متناسب با مقاومت چرخ، مقاومت مسير و مقاومت آيروديناميكي، جرم وسيله نقليه، سرعت و  انحناي مسير است. جمله‌هاي ثابت در معادله (4.4) با استفاده از روش‌هاي تجربي بدست ‌آمده اند ]49[. معادله (5.4) نسخه ساده شده اي از معادله بالا است البته با اين فرض كه  و باشد. انحناي مسير راه‌آهن بوسيله جمله  نشان داده مي‌شود. این فاکتور در سرعت‌هاي کمتر از 200 km/h داراي تاثير محدودي است. در اين معادله، از ثابت‌ها شامل اثر جرم و افزايش مقاومت ناشي از انحناي مسير چشم پوشي شده است.

(5.4)

در اين رابطه سرعت وسيله نقليه بر حسب m/s و ضرايب A (kNB (kNs/m) و C (kNs2/m2) تمامي ثابت‌هاي ما برای تعیین مقاومت قطار هستند كه به عنوان ضرايب ديويس[1] نيز شناخته مي‌شوند.

[1] Davis

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

بستن منو