ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هايبريد برقی و مدلسازی آن:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

انرژی سوخت مصرف شده در موتور احتراقی:

انرژی سوخت مصرف شده در يک موتور احتراقی تحت تاثير دو عامل می باشد:

الف) گرما ، منحنی های سوخت موتور احتراقی در حالت دائم.

ب) فاکتور های تصحيح دما.

براساس رابطه (21-1) برای يک گشتاور درخواستی و گشتاور موتور الکتريکی، گشتاور موتور احتراقی محاسبه می شود. در اين گشتاور وسرعت داده شده، منحنی بازده مربوط به مصرف سوخت موتور احتراقی، مقدار سوخت مصرف شده بوسيله موتور احتراقی را هنگامی که آن گرم باشد، می دهد. برای نمونه شکل (6-1) نمايانگر منحنی بازده انرژی موتور احتراقی می باشد.

شکل(6-1) منحنی بازده انرژی موتور احتراقی

 

يک موتور احتراقی سرد نسبت به موتور احتراقی گرم آلودگی بيشتری توليد می کند. برای در نظر گرفتن اين عوامل، استراتژی کنترل از عوامل تصحيح دما براساس مدل موتور احتراقی موجود در نرم افزار ADVISOR استفاده می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

بستن منو