طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی:پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

استراتژی کنترلی تطبيقی:

هدف استراتژی کنترل تطبيقی بهينه کردن مصرف انرژی و آلودگی می باشد. معيار بهينه سازی براساس اهداف و استاندارد هايی که بوسيله کاربر تعريف می گردند، مشخص می شود. برای نمونه، هدف می تواند بصورت مصرف سوخت (3Lit/100Km) باشد[8]. استراتژی کنترل بصورت پيوسته عملکرد خودرو را در ارتباط با اين معيارها ارزيابی می کند. برای تعادل شارژ باتری ، هر مقدار شارژ که از باتری خارج گردد، بايد جايگزين گردد. مقدار شارژ خارج شده از باتری يا وارد شده به باتری، از انتخاب نقطه کار تاثير می پذيرد. بنابراين در اين حالت استراتژی کنترل مقدار شارژ متناظر با مقدار سوخت را در نظر می گيرد.  برای انتخاب يک نقطه کار ، استراتژی کنترل تطبيقی يک تابع هزينه را که نمايانگر اثر ترکيبی مصرف سوخت کلٌی و آلودگی می باشد و در نتيجه عملکرد موتور احتراقی در همه نقاط کار کانديد می باشد را محاسبه می کند. سپس استراتژی کنترل نقطه کاری که تابع هزينه در آن مينيمم می شود را انتخاب می کند. اين روش به سادگی اثرات بسياری از فاکتورها نظير حالت شارژ باتريها ، دمای کاتاليست و موتور احتراقی و انرژی حاصل از بازيافت انرژی ترمز را در بر می گيرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

Close Menu