پایان نامه ارشد با موضوع ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هايبريد برقی و مدلسازی آن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی محدوده ای از نقاط کار کانديد

هدف استراتژی کنترل انتخاب يک نقطه کار بهينه است تا درخواست فعلی گشتاور راننده را در سرعت فعلی خودرو برآورده نمايد. برای تعيين محدوده ای از نقاط کار، اين محدوده برحسب گشتاور درخواستی از موتور الکتريکی تعريف می شود. زيرا که درخواست گشتاور راننده مجموع گشتاور درخواستی از موتور الکتريکی و گشتاور درخواستی از موتور احتراقی می باشد. اين امر توسط رابطه (21-1) مشخص می شود:

(21-1)                                                                        Tengine= Trequest – ratio´Tmotor

در اين رابطه ratio ، نسبت دنده موتور الکتريکی به موتور احتراقی می باشد.

بيشترين گشتاور مثبت موتور الکتريکی يک کران از محدوده نقاط کار کانديد را مشخص می کند که مينيمم سه مقدار زير می باشد:

  • گشتاور درخواستی راننده.
  • ماکزيمم گشتاور مثبت نامی موتور در سرعت فعلی.
  • ماکزيمم گشتاور مثبت از موتور الکتريکی ، براساس محدوديت اعمال شده توسط باتری.

بيشترين گشتاور منفی موتور الکتريکی کران ديگر محدوده نقاط کار کانديد را تعيين می کند. اين مقدار ماکزيمم سه مقدار زير می باشد.

  • تفاوت بين گشتاور درخواستی راننده و ماکزيمم گشتاور مثبت موتور احتراقی.
  • بيشترين گشتاور نامی منفی موتور الکتريکی در سرعت فعلی (موتور در نقش ژنراتور)
  • بيشترين گشتاور منفی موتور الکتريکی ، متناظر محدوديت مربوط به قابليت باتری.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

بستن منو