پایان نامه برق در مورد مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

– ورودی الگوریتم پریم:

ورودی الگوریتم پریم، اطلاعات گره مبدا و مقصد، طول سکشن ها، مقاومت و راکتانس واحد طول سکشن ها و توان اکتیو و راکتیو مصرفی بارها است.

 

3-2-2-2- خروجی الگوریتم پریم:

خروجی الگوریتم پریم، یک آرایه یک بعدی بوده که تعداد عنصرهای های آن برابر تعداد حالت های ممکن موردنظر سکشن ها (با توجه به محدودیت های جغرافیائی ) بوده و هرآرایه دارای ارزش صفر و یک می باشد که یک، به منزله انتخاب و صفر به منزله عدم انتخاب سکشن متناظر است.

3-2-2-3- شاخص الگوریتم پریم:

شاخص مورد استفاده ، حاصلضرب مجذور جریان عبوری از هر سکشن در مقاومت آن سکشن طبق رابطه (3- 1) است.

Dij = Iij2 * rij                                                                                                                           رابطه (3- 1)

که:    Dij و Iij  و rij به ترتیب شاخص الگوریتم پریم، جریان و مقاومت سکشن ها می باشد.

ذکر  مطالب ذیل ضروری است :

  • درصورتی که هیچ کدام از شاخص تولید شده سکشن ها با هم مساوی نباشد، خروجی الگوریتم منحصر بفرد بوده و در صورت تکراری بودن شاخص در ستون متناظر ماتریس تلاقی به تعداد تکرار شاخص، امکان تولید خروجی به همان تعداد میسر می باشد.
  • ماهیت الگوریتم پریم، تغذیه تمامی باس ها و شعاعی بودن شبکه حاصله را تضمین می کند.
  • با توجه به ماهیت شاخص تعریف شده به صورت رابطه (3- 1) خروجی الگوریتم پریم فقط یک ساختار است.
  • مقدار Iij از پخش بار به روش نیوتن- رافسون[1] در شبکه ای با تمامی سکشن های ممکن بدست می آید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بستن منو