کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

تبدیل متعامد

ولتاژهای سه فاز، جریان ها و شارهای موتورهای القایی را می‌توان در جملات بردارهای فضایی مختلط تجزیه و تحلیل نمود. با توجه به جریان ها ، بردارهای فضایی را می‌توان به صورت های زیر تعریف کرد. فرض اینکه ic , ib , ia جریان هایی لحظه ای در فازهای استاتور هستند و داریم:

ia + ib + ic = 0 و بردار جریان مختلط استاتور به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن   و  اپراتور فضایی است و .

دیاگرام زیر بردار فضایی مختلط جریان استاتور را نشان می‌دهد.

شكل 1‌-1-  بردار فضایی جریان استاتور.

 

که (a,b,c) محورهای سیستم سه فاز هستند. این بردار فضایی جریان یک سیستم سه فاز لحظه ای را نمایش می‌دهد. این بردار فضایی هم چنین می‌تواند در یک چهار چوب مرجع دیگر تنها با دو محور متعامد  رسم شود. قسمت حقیقی بردار فضایی مساوی مقدار لحظه ای مؤلفه جریان استاتور روی محور مستقیم  است. قسمت موهومی ، برابر با مؤلفه جریان استاتور روی محور عمودی   می‌باشد. بنابراین بردار فضایی جریان استاتور در چهارچوب مرجع ساکن وابسته به استاتور می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

 

بردارهای فضایی کمیت‌های دیگر موتور (ولتاژها ، جریان های رتور ، شارهای مغناطیسی) نیز  می‌توانند به همان روش بردار فضایی جریان استاتور تعریف شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

Close Menu