بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی-پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

فرآیند حرکت الگوریتم KH

به طور کلی حرکات تعریف شده به طور مداوم موقعیت هر واحد کریل را به سمت بهترین تناسب تغییر می‌دهند. حرکت تلاشگرانه و حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل حاوی دو استراتژی محلی و دو استراتژی سرتاسری هستند که کارکرد موازی آن‌ها، KH را به یک الگوریتم قوی تبدیل می‌نماید. برطبق فرمول‌های ارائه شده برای حرکات iامین کریل، اگر مقدار تناسب مربوطه‌ی هریک از فاکتورهای موثر ذکر شده (،،یا ) بهتر (کمتر) از تناسب iامین کریل باشد، آنگاه اثری جاذب خواهد داشت و در غیر این صورت اثر آن دافع است.

همچنین از فرمول‌بندی‌های بالا روشن است که یک تناسب بهتر، اثر بیشتری بر حرکت iامین کریل خواهد داشت. انتشار فیزیکی یک جستجوی تصادفی در روش ارائه شده خواهد داشت. با استفاده از پارامترهای موثر مختلف حرکت در طول زمان، بردار موقعیت یک واحد کریل حین گذر از زمان t تا t+∆t با این معادله داده خواهد شد:

(35.3)

باید متذکر شد که  یکی از مهمترین ثابت‌ها بوده و باید به دقت بر اساس مسئله بهینه‌سازی تنظیم گردد.کاملاً به فضای جستجو وابسته بوده و به نظر می‌رسد که به سادگی می‌توان آن را بر اساس فرمول زیر به دست آورد:

(36.3)

که در این رابطه، NV تعداد کل متغیرها، و  و  به ترتیب حدود پایینی و بالایی متغیرهای jام هستند. بنابراین، تفاضل مطلق آن‌ها، فضای جستجو را نشان می‌دهد. تجربه نشان داده است که عددی ثابت بین 0 و 2 است. همچنین واضح است که مقادیر کمتر  به کریل‌ها اجازه می‌دهد که فضا را با دقت بیشتری جستجو نمایند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

Close Menu