دانلود پایان نامه ارشد:مولدهای پراکنده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

فصل 4-  مطالعات عددی

در این فصل مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع با روش پیشنهادی بر روی شبکه‌ های نمونه 24 باسه]13 [و شبکه 33 باسهIEEE انجام و نتایج نشان داده می شود. جهت درست آزمائی روش پیشنهادی، نتایج بدست آمده با نتایج روش]13 [ مقایسه می گردد.

4-1 – شبکه‌های نمونه

مشخصات شبکه های نمونه مورد بررسی مذکور بصورت زیر می باشد:

4-1-1- شبکه نمونه 24 باسه]13 [

دیاگرام تک خطی این شبکه در شکل (4-1) نشان داده شده‌است. این شبکه شامل 24 باس بار و 42 سکشن بوده  و از یک فیدر ورودی تغذیه می‌شود. اطلاعات مربوط به سکشن ها و بارها در جداول (4-1) و (4-2) و (4-3) درج گردیده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بستن منو