دانلود پایان نامه با موضوع آشکارسازی تغییر گوینده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-2-1-سرعت و بهره بیشتر در بخش بندی T2-BIC

برای افزایش سرعت و بازدهی در این روش، افزایش اندازه پنجره متغیر و آزمایش پرش قاب نیز پیشنهاد شده است. میزان و خلوص داده موجود در هر پنجره، برای گرفتن تصمیمات آماری قابل اطمینان اهمیت فراوانی دارد. در الگوریتم بخش بندی ترتیبی، پهنای پنجره جاری اثر مهمی در پیش انتخاب نقاط شکست کاندید از طریق آماره T2 و تصمیم گیری BIC بعدی دارد. اگر پنجره از نظر مدت زمان، خیلی پهن باشد و بیشتر از یک نقطه تغییر را شامل شود، فرض انتخاب مدل صحیح نیست و اگر پنجره خیلی کوتاه انتخاب شود، کمبود داده باعث می شود که برآورد گوسین ضعیف باشد و منجر به تصمیم نادرست در بخش بندی می شود. ضمنا این خطاها آماره های گوسین بعدی را نیز آلوده می کنند و روی آشکارسازی مرز سگمنت بعدی تاثیر می گذارند. بنابراین در این روش از یک پنجره پویا[1] استفاده می نماییم.[80] یک پنجره با پهنای W0 =200 در ابتدا مورد استفاده قرار می گیرد. اگر هیچ نقطه شکستی در پنجره قبلی Wi1 نباشد، پهنای پنجره فعلی Wi بصورت زیر تنظیم می شود:

 

علاوه براین، پهنای پنجره فعلی Wi با موقعیت پیک (قله) آماره T2 پنجره قبلی نیز کنترل می شود. اگر این پیک نزدیک مرز انتهایی پنجره در محدوده یک آستانه در پنجره قبلی ظاهر شود،  قرار می گیرد. با استفاده از این پنجره با افزایش قابل تنظیم، بهتر میتوان نقاط شکست سگمنت های کوچکتر را یافت و زمانی که هیچ نقطه شکستی در داده نباشد، جریان را با نرخ سریعتری جستجو نمود. دومین بهبود در کارآیی این الگوریتم از آزمایش پرش قاب حاصل می شود. نکته جالب توجه این است که نیازی نیست که همه قاب های داخل پنجره، بعنوان یک مرز در نظر گرفته شوند (بویژه زمانی که پنجره فعلی بزرگ باشد) برای مثال قاب های داده نزدیک به پنجره بویژه زمانی که پنجره فعلی بزرگ باشد، می توانند در تست T2 در نظر گرفته نشوند، چون نمیتوان برآورد گوسین مقاومی را با این داده محدود بدست آورد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

Close Menu