دانلود پایان نامه درباره ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات انجام گرفته در حوزه زمان

به دنبال اغتشاشات بزرگ، گروههاي ژنراتور‌ها تمايل دارند كه با همديگر نوسان كنند. از اين رو توجه ما بر روي نوسانات بين ناحيه‌اي، بين گروههايي از ماشينها است. اين نوسانات از نظر فركانس از نوسانات بين ماشينهايي كه از نظر الكتريكي به همديگر نزديك هستند پايين‌تر است. به عنوان يك نتيجه از آن بين مقياسهاي زماني اين دو پديده جدايي وجود دارد. در  [80-79] روش همسويي كند بر اساس مدل دو زماني به طور موفقيت‌آميز براي تقسيم سيستم قدرت به گروههاي ژنراتورهاي همسو استفاده شده است.

روش همسويي كند ژنراتورها به طور گسترده‌اي براي دسته‌بندي حركت ژنراتورها با در نظرگرفتن ديناميك و توپولوژي شبكه مورد استفاده قرار مي‌گيرد [82-81]. بر اساس تئوري همسويي كند، ژنراتورهاي موجود در سيستم را مي‌توان به چندين گروه تقسيم كرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu