دانلود پایان نامه رشته برق الگوریتم ژنتیک

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-10- جایگزینی[1]

مرحله جایگزینی در واقع مکمل مراحل انتخاب، تقاطع و جهش است. در این مرحله ساختارهائی که باید با ساختارهای جدید تعویض شوند، مشخص می شوند. در الگوریتم ژنتیک استاندارد از روش جایگزینی تکرار به تکرار استفاده می شود. در این شیوه جایگزینی، تمام ساختارهای موجود با ساختارهای جدید جایگزین می شود. در الگوریتم ژنتیک حالت پایدار، ساختار ایجاد شده، تنها در صورتی جایگزین ساختارهای به وجود آورنده خود می شود که میزان شایستگی بهتری داشته باشد. بنابراین تنها بخشی از ساختارهای جاری در هر تکرار تعویض می شوند و ساختاری، می تواند در تکرارهای متعدد پایدار بماند. در الگوریتم ژنتیک تدریجی، ساختار جدید یا با یکی از ساختارهای به وجود آورنده خود و یا با به طور تصادفی جانشین ساختار دیگری شده و یا به جای ساختار با کمترین میزان شایستگی قرار گرفته و یا جایگزین شبیه ترین ساختار به خود می شود. در الگوریتم ژنتیک با رویکرد حفظ خبرگان، تعدادی از ساختارها با بالاترین میزان شایستگی از یک تکرار به تکرار دیگر عینا انتقال می یابند. چنانچه در عمل تقاطع شرکت داده شوند ساختارهائی را که به وجود می آورند جایگزین این ساختارها نمی گردند]15[.

[1]Reinsertion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

Close Menu