طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده:پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

 2-3-11 روش WF2Q 3

 

اختلاف بين سرويس دهندة GPS و يك سرويس دهندة عملي بسته اي در آن است كه در هر لحظة زمان در سرويس دهندة GPS چندين بسته از اتصالات مختلف مي توانند سرويس بگيرند در حالي كه در سيستم بسته اي فقط يك بسته مي تواند سرويس بگيرد.

در حالي كه زمان سرويس يك بسته با طول L بيت در سيستم بسته اي با نرخ سرويس r بيت در ثانيه برابر L/r ثانيه است اين مقدار در GPS مي تواند بسيار بيش از اين باشد. بنابراين با اينكه ممكن است سرويس يك بسته در سيستم بسته اي ديرتر از GPS شروع شود، مي تواند زودتر از GPS به پايان برسد چرا كه در زمان سرويس كل پهناي باند را در اختيار دارد.

حال اگر بستة دوم در الگوريتم بسته اي شروع به دريافت سرويس كند در حالي كه هنوز سرويس آن در GPS شروع نشده است اين اختلاف مي تواند زيادتر هم شود. البته در بازة زماني طولاني مقدار سرويسي كه يك ارتباط دريافت مي كند تحت هر دو نوع سرويس دهنده يكسان خواهد بود و ارتباطي كه در سيستم بسته اي زودتر سرويس گرفته در بازه هاي زماني بعدي نسبت به GPS ديرتر سرويس خواهد گرفت.

براي به حداقل رساندن اختلاف فوق و كاهش هجوم1 ترافيك ايجاد شده، الگوريتم تصحيح شدة WFQ به نام WF2Q معرفي مي گردد.

در WF2Q براي انتخاب بستة بعدي جهت سرويس، به جاي انتخاب از بين تمام بسته هاي موجود، انتخاب از بين مجموعة بسته هائي كه سرويسشان در GPS متناظر شروع و يا احتمالاً تمام شده است صورت مي گيرد و از آن ميان، بسته اي كه زودتر از همه سرويسش تمام مي شود انتخاب خواهد شد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

Close Menu