پایان نامه ارشد رشته برق تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-7- اطلاعات زیر باند

یکی دیگر از روش هایی که در VADها مورد استفاده قرار می گیرد، بررسی انرژی فریم در زیرباندهای مختلف می باشد. برخی VADها مانند [42] به سادگی، با محاسبه انرژی در هر زیرباند و سپس محاسبه SNR در زیر باند مربوطه و در نهایت محاسبه SNR فریم و مقایسه آن با مقدار آستانه، ماهیت فریم را مشخص می کنند. در برخی VADها نظیر [43] از اطلاعات زیرباند برای تعیین صداداربودن، بی صدا بودن و یا سکوت بودن قاب به طریق زیر استفاده می کنند. برای تشخیص اینکه فریم موردنظر صدادار است، ابتدا سیگنال را از یک دسته فیلتر میان گذر گوسی، با مرکز فرکانس هایی که مضاربی از فرکانس گام می باشد، عبور می دهد. انرژی حاصله (Ef) محاسبه و با کمک انرژی کل (E)، عدد ρ از رابطه ρ= E / (E-Ef) محاسبه می شود. بالا بودن ρ نشان دهنده صدا دار بودن سیگنال می باشد. در این مرجع برای شناسایی سیگنال بی صدا هم از رابطه γ=Eh / El  که Eh، انرژی در باند بالا و El، انرژی در باند پایین می باشد استفاده می شود. در نهایت به کمک γ وρ ، VAD کارش را انجام می دهد. یکی از روش های تصمیم گیری در VADها استفاده از آزمایش مربع کای[1]می باشد.[81] این روش نیز بر اساس اطلاعات زیر باند قاب می باشد. از این آزمایش در دو قسمت، یکی در تخمین طیف نویز در جهت بهسازی از روش EM[2] که نوعی تفریق طیفی است و دیگری در قسمت تشخیص استفاده می شود. برای انجام عمل آزمایش، ابتدا با کمک بردار مشاهدات (فریم جاری) و بردار مقادیر موردانتظار (طیف تخمینی نویز) عدد مربع شای بدست می آید، عدد بدست آمده با مقدار آستانه مقایسه و عملیات تشخیص انجام می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

Close Menu