پایان نامه برق با موضوع:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در ارتباط با تخمین و ارزیابی عمر تجهیزات الکتریکی در شبکه قدرت تاکنون  تحقیقات زیادی انجام شده است. در برخی از روشها ارزیابی عمر بر اساس آمار و اطلاعات خرابی و استفاده از مدل های احتمالاتی انجام می‌گیرد. در این تحقیقات با توجه به کثرت تجهیزات الکتریکی موجود در شبکه و هزینه بالای ارزیابی عمر، ارزیابی عمر فقط روی یک نمونه از این تجهیزات انجام می‌شود. بعنوان مثال برای یک تجهیز الکتریکی نمونه، یک مدل کامل عمر مکانیکی، حرارتی و الکتریکی با در نظر گرفتن مکانیزم پیری عایق، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر مبنای روش احتمالاتی، احتمال بروز خرابی در یک زمان خاص و متغیر های آماری مربوط به آن در قالب پارامتر‌های دانسیته احتمال خرابی تجهیز، نرخ خرابی و احتمال خرابی تجهیز بیان می‌شود. برای این هدف رابطه میان طول عمر استرس‌های الکتریکی، مکانیکی و دما و همچنین اثرات آن بر فرآیند پیری و قابلیت اطمینان تجهیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش اطلاعات مربوط به وقوع خرابی تجهیزات در شبکه، در بررسی آماری جمع آوری و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا بر این با اطلاعات مربوط به خرابی در شبکه توزیع، پارامتر‌های مربوط به مدل تعین شده و اطلاعات آماری مورد نیاز در ارزیابی احتمالاتی در دسترس قرار می‌گیرد. با اطلاعات بدست آمده از تجهیزات الکتریکی نظیر کابل‌ها، هادی‌ها ،ترانسفورماتورها وبرکرها، این روش قادر به ارزیابی طول عمر تجهیزات از جمله ترانسفورماتورها می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu