دانلود پایان نامه ارشد رشته برق قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی

عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

تعریف مسئله به صورت یک مسئله بهینه سازی

3-6-1- تابع هدف

هدف اصلی از حل مسئله استراترژی بهینه قیمت دهی،  بیشینه کردن سود یک تولید کننده در یک دوره زمانی اجرای بازار است. در این مقاله هدف مقدار سودی است که تولید کننده از طریق فروش برق در بازار عمده فروشی بدست می‌آورد و سایر درآمدها (مانند بازار خدمات جانبی) در نظر گرفته نمی‌شود. رابطه (1) نحوه محاسبه سود یک تولید کننده را نشان می‌دهد. این رابطه با توجه به اینکه بازار به صورت پرداخت بر مبنای پیشنهاد[1] اجرا می‌شود تعیین شده است.

Ben : امید ریاضی سود حاصل از فروش برق در یک دوره اجرای بازار

: قیمت پیشنهادی تولید کننده در ساعت t

: پیش بینی قیمت تسویه بازار در ساعت t

: درآمد تولید کننده در ساعت t است و به صورت زیر محاسبه می‌شود :

در این رابطه  توان تولیدی ژنراتور در ساعت t است.

هزینه تولید برق در ساعت t است که از سه بخش کلی تشکیل شده است و به صورت زیر محاسبه می‌شود :

 

در این رابطه  و  و  به ترتیب هزینه بهره برداری، هزینه روشن شدن و هزینه خاموش شدن ژنراتور در ساعت t است. همچنین  ضرایب تابع هزینه تولید ژنراتور می‌باشند.

بخش آخر تابع هدف مربوط به احتمال برنده شدن در بازار است. این احتمال با استفاده از رابطه زیر  بدست می‌آید. در این رابطه تابع چگالی احتمال قیمت بازار در هر ساعت به صورت توزیع نمایی با میانگین و انحراف معیار مشخص در نظر گرفته است.

 

در این رابطه  میانگین قیمت بازار در ساعت t و  انحراف معیار قیمت بازار در ساعت t است. این رابطه به این معنا است که در صورتی که قیمت پیشنهادی بازیگر کمتر از قیمت بازار باشد، بازیگر مورد نظر برنده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

Close Menu