تولید همزمان برق وحرارت:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تولید همزمان برق وحرارت

تکه هایی از این پایان نامه :

تعاريف وروابط :

الف – سايكومتري : فن ويا روش اندازه گيري رطوبت موجود در هوا را سايكومتري مي نامند. علمي كه خواص حرارتي هواي مرطوب را بررسي مي كند واندازه گيري وكنترل هواي مرطوبب را مورد توجه قرار مي دهد واثر رطوبت هواي محيط را بر مواد وآسايش انسان ويا تجهيزاتي مانند نيروگاهها مطالعه مي كند ، علم سايكومتريك ناميده مي شود .

ب – دماي خشك : دمايي كه با يك دماسنج معمولي اندازه گيري شود .

Dry Bulb Temp.             DBT      or     Tdb

 

ج – دماي مرطوب يا دماي اشباع آديابا تيك : دمايي كه در آن دما آب يا يخ بتواند يا تبخير بي دررو به داخل هوا ، آن را به حد اشباع برساند .

Wet bulb Temp .              DPT    or        Twb                               

 

د – دماي نقطه شبنم : دمايي است كه اگر هوا را تا آن دما بدون اسپري آب سرد كنيم ، بخار موجود در هوا بصورت قطرات آب ظاهر شود .

Dew Point Temp.            DPT         or     Tdp                                         

 

ﻫ –  رطوبت مخصوص : نسبت وزن بخار آب موجود در هوا به وزن هواي خشك را رطوبت مخصوص يا نسبت رطوبت ويا رطوبت مطلق مي نامند وبا ω نمايش مي دهند .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تولید همزمان برق وحرارت

Close Menu