دانلود پایان نامه ارشد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی DORT

در این فصل فضای محاسبات به ابعاد 2 بعدی    با پله­ی مکانی یکنواخت  در راستای x و y مشبک شده است. دو جسم استوانه­ای PEC و دی­الکتریک با  را به ترتیب در مکان­های  و  با شعاع­های به ترتیب  و  در محیط همگن با  و  قرار می­دهیم. از N=8 آنتن فرستنده/گیرنده برای فرستادن و دریافت کردن امواج الکترومغناطیس در قطبش  استفاده می­کنیم. فاصله­ی هر آنتن با آنتن مجاور خود  می­باشد. از پالس BH برای تحریک آنتن­ها با فرکانس مرکزی  استفاده شده است.

شکل 3-4الف مقادیر ویژه را بر حسب فرکانس و شکل 3-4ب مقادیر آنها را در فرکانس مرکزی  نشان می­دهد. همانطور که از مقادیر ویژه می­توان دید دو مقدار ویژه غالب اول مربوط به دو پراکنده کننده در محیط و بقیه آنها مقادیر ویژه صفر می­باشند. بردار ویژه اول مربوط به بیشترین مقدار ویژه که مرتبط با غالب­ترین پراکنده کننده در محیط است، می­باشد. در نتیجه با استفاده از این بردار ویژه و ساخت سیگنال­هایی به منظور تحریک آرایه آنتن، قادر به تمرکز بر روی غالب­ترین جسم که در اینجا جسم هادی می­باشد، هستیم. همچنین با استفاده از بردار ویژه دوم که مربوط به دومین پراکنده کننده در محیط که در اینجا جسم دی­الکتریک است، قادر به تمرکز بر روی جسم دوم هستیم. شکل­های 3-5الف و 3-5ب به ترتیب لحظه­های تمرکز بر روی جسم­های هادی و دی­الکتریک را نشان می­دهند و شکل 3-5پ نشان دهنده­ی تمرکز بر روی هر دو جسم می­باشد که با فرستادن هر دو بردار ویژه­ی اول و دوم به محیط بدست آمده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو