دانلود پایان نامه ارشد:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش شکل دهی پرتو متعارف[1]

این روش، به روش بارتلت[2] نیز معروف است . در این روش توان دریافتی، بدین صورت محاسبه می گردد که در واقع با جاروب کردن  یا زاویه ورود موج، مقدار پیک توان را یافته و زاویه ورود را بر این اساس تخمین می زنند.

در واقع سعی بر این است که در هر لحظه جهت دهی پرتوها در یک مسیر خاص صورت پذیرفته و توان خروجی در آن مسیر محاسبه گردد. بر این اساس جهتی که در آن بیشترین توان حاصل شود، یکی از مسیرهای ارسال سیگنال منبع خواهد بود. در روش مذکور به منظور جهت دهی پرتو از یک رابطه خطی به شرح ذیل برای دریافت خروجی استفاده خواهد شد:

(2- 1)

فرض کنیم که جهت سیگنال ارسالی،  و تابع جهت دهی پرتو بهینه، بردار  باشد که توان خروجی  را حداکثر می نماید، در این صورت روابط زیر قابل تعریف خواهد بود:

(2- 2)

که در آن بردار نویز به عنوان نویز سفید گوسی جمع شونده با میانگین صفر و واریانس  و مستقل از سیگنال ارسالی تعریف می گردد. در این حالت توان خروجی با جایگذاری معادله (2- 1) در معادله (2- 2) به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(2- 3)

که  ماتریس خود همبستگی بردار خروجی آرایه ای آنتن  است. به منظور حداکثر نمودن توان خروجی، با فرض  و با توجه به نامساوی کوشی شوارتز داریم:

(2- 4)

بنابراین مقدار بردار وزن دهی بهینه بر اساس رابطه بالا برابر با عبارت ذیل است:

(2- 5)

با جایگذاری  در فرمول توان، توان ماکزیمم برابر با عبارت زیر خواهد شد:

(2- 6)

حداکثر مقدار عبارت بالا به ازای  حاصل می گردد. در حالت کلی با این روش تخمین زاویه ورود با حداکثر مقدار طیف فضایی  برابر خواهد بود:

(2- 7)

که در آن  ماتریس خودهمبستگی بردار خروجی  می باشد. باید توجه داشت زمانی که تعداد منابع بیشتر از یک منبع و فاصله آن ها کم باشد، خروجی این روش دقیق و قابل استناد نخواهد بود. این روش در صورت وجود تنها یک منبع، خروجی صحیح ارائه خواهد داد. بنابراین به طور کلی مشکل اصلی این روش از قرار زیر است:

  1. حتی به ازای بالا، با این روش نمی توان دو سیگنال  با زاویه نزدیک به هم را تفکیک نمود
  2. این روش برای مواقعی که منابع همبسته هستند نیز، پاسخ صحیحی ارائه نمی دهد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو