دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع روش های تحليل آنتن ميکرو استريپ

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

ترکيب سيم باريک و  SRR

 

در این بخش پارامترهای محیطی فراموادی که ترکیبی از سیم باریک و SRRاست، با استفاده از سه روش Smith ، Ziolkowski و  [1]NRWاستخراج شده است. همانطور که در شکل 4-7 مشخص است، روش Smith در محاسبه قسمت حقیقی ضریب شکست دچار مشکل شده است و نوسان های بسیاری دارد، اما روش Ziolkowski که در شکل 4-8 نشان داده شده است، این نوسانات را ندارد اما این روش از تقریب های بسیاری استفاده می نماید به همین دلیل، پاسخ دقیقی ارائه نمی دهد. (Wakatsuchi, 2011)

در اشکال 4-9 و 4-10 استخراج قسمت حقیقی ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی فراماده که متشکل از 3 و 4 سلول واحد است، با استفاده از روش Ziolkowski مشاهده می شود.قسمت حقیقی ضریب شکست فراماده با استفاده از روش NRW در شکل 4-10 نشان داده شده است. قسمت حقیقی ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی فراماده با استفاده از روش NRW  در اشکال 4-12 و 4-13 نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است این پارامتر دچار نوسان نمی شود و پاسخ مناسبی نسبت به دو روش ذکر شده، ارائه می دهد. (Jokanovic et al., 2010)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو