دانلود پایان نامه ارشد جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

سیگنال های تصادفی[1]

در بسیاری از کاربردها، ‌سیگنال دریافتی، ذاتاً دارای توزیع تصادفی بوده و یا خود سیگنال ثابت می باشد و پس از انتقال از کانال و سیستم های واسطه با یک سیگنال تصادفی جمع می گردد. در چنین مواردی
نمی توان از فیلتر وفقی[2]برای آشکارسازی استفاده نمود. بسته به نوع کاربرد سیگنال تصادفی ازمدل های مختلفی برای شبیه سازی آن استفاده می گردد. ولی معمولاً فرض بر این است که نمونه های دریافتی از سیگنال دارای تابع توزیع احتمال[3] گوسی با میانگین صفر می باشد. این فرض به میزان قابل توجهی در بسیاری از کاربردها قابل قبول است. چون سیگنال ارسالی از ترکیب تعداد بسیار زیادی منابع تصادفی مستقل از هم حاصل می گردد. تنها محدودیت اعمال شده توسط این فرض، گوسی بودن تابع توزیع سیگنال است. گشتاور دوم سیگنال های گوسی برای بیان خصوصیت تابع توزیع احتمال کافی بوده و سایرگشتاورهای بعدی آن یا صفر بوده و یا از روی گشتاور دوم[4] قابل محاسبه است.

تابع همبستگی یک سیگنال تصادفی به صورت

(1- 29)

تعریف می گردد. که این تابع دارای هشت متغیر (دو متغیر زمان  و  و شش متغیر مکان  می باشد. اگر سیگنال در حوزه زمان همگن[5] باشد، تابع همبستگی در حوزه زمان تابعی از تغییرات  می گردد. برای این سیگنال، چگالی طیف متقابل[6] به صورت زیر تعریف می گردد:

(1- 30)

اگر سیگنال در حوزه مکان(مختصات فضایی) نیز همگن باشد، تابع همبستگی وابسته به تفاضل پارامتر  می گردد (همبستگی تابعی از  و به شکل  است). در این حالت چگالی طیف فرکانس – عدد موج[7]برای این سیگنال به صورت زیر قابل تعریف می باشد:

(1- 31)

که در حقیقت تبدیل فوریه تابع همبستگی در حوزه زمان و مکان است. طیف فرکانس– طول موج در واقع تبدیل تابع سیگنال در حوزه زمان – مکان[8] به پارامترهای معادل سیگنال در حوزه فرکانس- طول موج
می باشد. در ادامه چند حالت مهم برای این تابع معرفی می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو