دانلود پایان نامه ارشد رشته برق روش های تحليل آنتن ميکرو استريپ

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

 SRR

در این بخش پارامترهای محیطی SRR استخراج می شوند. استخراج قسمت حقیقی امپدانس موج با استفاده از روش های Smith و Ziolkowski به ترتیب در اشکال 4-3 و 4-4 نشان داده شده است. در روش Smith امپدانس به صورت ناپیوسته به دست می آید اما با استفاده ازروش Ziolkowski قسمت حقیقی امپدانس موج  به صورت پیوسته مشاهده می شود. همانطور که در شکل 4-5 مشخص است، روش Smith در زمینه دست یابی به قسمت حقیقی ضریب شکست دچار مشکل می شود و تعیین مقدار صحیح بسیار مشکل است. در مقایسه با روش Smith، روش Ziolkowski پاسخ مناسبی ارائه می دهد و ابهامات در زمینه تعیین قسمت حقیقی ضریب را رفع می نماید. (Wakatsuchi, 2011)

در شکل 4-6 قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشخص است در بازه فرکانسی که قسمت حقیقی ضریب شکست منفی است، قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نیز منفی می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو