دانلود پایان نامه با موضوع استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

3-6-1-  محاسبه ضرايب انتقال و انعکاس در وجه مشترک

 

ضرایب انتقال و انعکاس در مرز بین محیط دلخواه و محیط چپ گرد با استفاده از روش های استاندارد الکترومغناطیسی محاسبه می شود(Belov et al., 2006). در این روش، امواج صفحه ای در دو طرف یک مرز صفحه ای، به صورت امواج مثبت و منفی تجزیه می شوند. در این حالت، بردار موج موازی سطح قرار دارد. در شکل 3-7 نمای کلی از میدان ها در دو محیط راست گرد و چپ گرد مشاهده می شود.

میدان الکتریکی به صورت رابطه زیر محاسبه می شود.

(3-25)

در رابطه فوق  محیط راست گرد و  محیط چپ گرد را نشان می دهد. موج مثبت به صورت موجی تعریف می شود که حامل انرژی در جهت محور مثبت عمود بر سطح است. میدان الکتریکی را می توان صورت زیر بازنویسی کرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو