دانلود پایان نامه با موضوع فیلتر میان نگذر مایکروویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

تاثیر دی الکتریک

برای نگهداری ساختار، عناصر حلقه دایروی روی یک زیرلایه دی الکتریک به صورت آرایه مربعی قرار داده می­شوند. خصوصیات زیرلایه دی الکتریک روی پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس موثر است. تحقیقات نشان می­دهد که زیرلایه دی الکتریک علاوه بر نگهداری ساختار، سبب پایدارتر شدن تغییر فرکانس تشدید نسبت به تغییر زاویه تابش می­شود [25، 26]. به عنوان نمونه، مانک[1] [1] برای پایدارتر شدن پاسخ فرکانسی نسبت به زاویه تابش پیشنهاد کرد سطح انتخابگر فرکانس بین دو لایه دی الکتریک قرار داده شود.

بنابراین، بررسی تاثیر خصوصیات دی الکتریک متفاوت بر پاسخ فرکانسی ضروری می­باشد. شکل­های 4-22 و 4-23 به ترتیب پاسخ­های فرکانسی FSS1 و FSS2 را برای مقادیر متفاوت rε نشان می­دهند. همانطور که در این

(الف)                                                                        (ب)

شکل 4-22  تاثیر دی الکتریک بدون تلفات بر پاسخ فرکانسی الف) FSS1 و ب) FSS2

(الف)                                                                               (ب)

شکل 4-23  تاثیر دی الکتریک تلفاتی بر پاسخ فرکانسی  الف) FSS1 و ب) FSS2

منحنی­ها مشاهده می­شود، با افزایش بخش حقیقی rε، فرکانس­ تشدید به فرکانس­های پایین­تر منتقل می­شود و با افزایش بخش موهومی rε (تغییرات بخش موهومی در حوالی فرکانس تشدید فرض شده است)، سطح تضعیف در فرکانس تشدید کاهش می­یابد. بنابراین، فرکانس تشدید سطح انتخابگر فرکانس می­تواند با یک زیرلایه دی الکتریک بدون تلفات نیز تنظیم شود و سطح تضعیف باند میان نگذر در فرکانس تشدید با دی الکتریک تلفاتی کاهش خواهد یافت.

[1] Munk

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو