دانلود پایان نامه :جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش های جهت یابی ناهمبسته

در روش های جهت یابی ناهمبسته هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین ها پردازش می شود و در نهایت از زوایای تخمین زده شده در تمامی بین های فرکانسی متوسط گیری می شود [5] و [6]. با توجه به اینکه سیگنال خروجی آرایه در هر بین فرکانسی تقریباً باند باریک است، در این مرحله می توان از تمامی روش های جهت یابی باند باریک استفاده نمود. به عنوان مثال، هنگامی که بخواهیم از الگوریتم  معمولی به عنوان جهت یاب باند باریک استفاده کنیم، زاویة ورود به صورت زیر تخمین زده می شود [3]:

(3-29)

که در این رابطه  زیر فضای نویز در بین فرکانسی  ام است و  تعداد بین های فرکانسی است. از رابطة (3-29)، مشاهده می شود که ابتدا طیف  را در هر بین فرکانسی به صورت مستقل از سایر بین ها محاسبه می کنیم. سپس از طیف های به دست آمده در بین های مختلف فرکانسی، میانگین گیری
می نماییم. توجه داریم که در حالت کلی این میانگین گیری می تواند وزن دار نیز باشد. برای تخمین زاویة ورود منابع معمولاً معکوس رابطة (3-29) را به ازای زوایای مختلف محاسبه می کنند (رابطة (3-30)).

(3-30)

عبارت بالا، در زوایای ورود منابع ماکزیمم می گردد. از روی قله هایی که در رسم این طیف مشاهده
می شود، می توان به زوایای ورود منابع پی برد. همان گونه که در ابتدای این بخش نیز بیان کردیم،
روش های ناهمبسته در شرایط خاصی که  بالا بوده و فاصلة فضائی منابع از هم زیاد است، خوب عمل می کند. در شرایطی که  پائین باشد، و یا طیف نویز در حوزة فرکانس یکنواخت نباشد و یا اینکه فاصلة زاویه ای سیگنال ها از هم کم باشد، این الگوریتم ها حتی از حالتی که تنها یک بین پردازش می شود، بدتر جواب می دهند [7].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو