دانلود پایان نامه درباره برنامه مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

ایجاد و کاهش سناریوهای باد و خروج واحدها و خطوط

در این تحقیق فرض شده که توان نیروگاه بادی با یک توزیع نرمال  مدل می­شود بدین صورت که میزان باد پیش­بینی شده میانگین  و انحراف معیار  در نظر گرفته می­شود. از شبیه سازی مونت­کارلو برای تولید زیادی سناریو با توزیع نرمال استفاده می­شود. در هر سناریو میزان تولید باد به صورت تصادفی و براساس میزان پیش بینی توان تولیدی باد (میانگین) صورت گرفته است. میانگین توان تولیدی باد در نظر گرفته شده 150 مگاوات و میزان انحراف معیار 5% میانگین توان تولیدی باد است. شبکه مورد استفاده برای این شبیه­سازی، سیستم تست IEEE RTS1 است. بردار متغیرهای تصادفی شامل 64 متغیر تصادفی است که وضعیت دسترس پذیری 26 واحد تولیدی و37 خط انتقال و 1 تولید مزرعه بادی می­باشند. مجموع سناریوهای تولیدی به روش مونت کارلو برای خروج ها 3967 سناریو در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش کاهش سناریو fast forward با در نظر گرفتن اینکه فاصله نسبی بین سناریوهای تولیدی و کاهش یافته 10% باشد تعداد سناریوها به 58 سناریو کاهش یافته است [34]. بنابراین ماتریس سناریوها در هر ساعت ابعادی معادل 58 64 را خواهد داشت که شامل 26 متغیر خروج واحد تولید، 37 متغیر خروج خط و 1 متغیر توان تولیدی مزرعه بادی در هر ساعت می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو