دانلود پایان نامه درباره ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4- ضريب شکست

 

در این بخش شکست موج تابشی در مرز بین محیط راست گرد و چپ گرد در نظر گرفته شده است. طبق شرایط مرزی مولفه عرضی بردار موج در جهت سطح باید پیوسته باشد. با توجه به این که در مواد چپ گرد، موج به صورت بازگشتی منتشر می شود، بنابراین زاویه موج تابشی و بازتابش از لحاظ علامت مخالف یکدیگر هستند.

با توجه به پیوستگی مولفه عرضی بردار موج، رابطه زیر حاصل می شود.

(3-20)

این رابطه به قانون اسنل نیز شناخته می شود. در رابطه فوق  و  به ترتیب ضریب شکست محیط چپ گرد و راست گرد هستند. با فرض  می توان نتیجه گرفت که ضریب شکست محیط چپ گرد منفی می شود. با این فرض ضریب شکست فرامواد به صورت زیر تعریف می شود.(Collin, 1990)

(3-21)

به این دلیل مواد چپ گرد را محیط با ضریب شکست منفی نیز می نامند. شکل زیر شمای کلی از شکست نور در مواد چپ گرد را نشان می دهد. در این شکل محیط اول، محیطی راست گرد با ضریب شکست مثبت است و محیط دوم، فرامواد است که دارای ضریب شکست منفی است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

Close Menu