طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي-پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- درون یابی پایین گذر[1]

درون یابی پایین گذر با قرار دادن صفر در زیر حامل های مابین زیر حامل هایی که در آنها تخمین کانال از رابطه ی (5-46) صورت می گیرد و اعمال یک فیلتر پایین گذر FIR به آن صورت می گیرد. این فیلتر کردن به گونه ایست که مقادیر تخمین کانال در زیر حامل های آموزشی بدون تغییر عبور کرده و درون یابی در نقاط مابین به صورتی انجام می شود که میانگین مربع خطا[2] (MSE) بین نقاط درون یابی شده و مقادیر اصلی آن به حداقل برسد [17]. این درون یابی به کارگیری تابع “interp” در نرم افزار MATLAB قابل استفاده می باشد. در شکل (5-10)، NMSE تخمین کانال با استفاده از سیگنال های آموزشی متعامد و درون یابی پایین گذر بر حسب SNR متوسط برای مقادیر مختلف  رسم شده است. پارامتر های سیستم شبیه سازی شده همانند بخش (5-2-1) می باشد. همان طور که در این شکل دیده می شود، با افزایش تعداد زیر حامل های آموزشی، عملکرد تخمین کانال بهبود می یابد.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو