طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي-پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- تخمین LS کانال به کمک الگوریتم تکراری[1]

در این روش از ساختار سیگنال های آموزشی متعامد که در بخش قبل معرفی گردید استفاده می شود و تخمین کانال اولیه نیز از رابطه ی (5-46) بدست می آید. با توجه به همبستگی کانال در حوزه ی فرکانس،  پاسخ فرکانسی کانال تغییرات نسبتا آهسته ای بر حسب  دارد. این در حالی است که مولفه ی نویز تغییرات سریعتری بر حسب  دارد. در نتیجه این نویز در حوزه ی زمان گسترده است. در حالی که مولفه ی کانال در ناحیه پایینی (نمونه های ابتدایی) تخمین پاسخ ضربه ی کانال قرار دارد. از آنجا که طول کانال  است، می توان مولفه های تخمین پاسخ ضربه ی کانال را پس از  نمونه ی ابتدایی به عنوان نویز و تداخل بین حاملی در نظر گرفت وحذف نمود. بر مبنای این روش یک الگوریتم تکراری برای دستیابی به تخمین دقیق کانال ارائه شده که مراحل اجرای این الگوریتم به ترتیب ذیل است:

 

مرحله ی یک: تخمین LS اولیه پاسخ فرکانسی کانال در زیر حامل های شامل سمبل های آموزشی از رابطه ی  (5-46) بدست می آید.

 

مرحله ی دو: با انجام معکوس تبدیل فوریه گسسته (IDFT)  نقطه ای روی  ، پاسخ ضربه ی تخمینی کانال در هر سمبل از رابطه ی زیر بدست می آید:

سپس، فیلترینگ پایین گذر در حوزه ی زمان به سادگی با صفر قرار دادن نمونه های بالایی پاسخ ضربه انجام می گیرد، یعنی:

 

بدین ترتیب اثر نویز در زیر حامل های آموزشی پاسخ فرکانسی کانال به میزان  مقدار اولیه خود کاهش می یابد.

[1] مطالب این بخش برگرفته از [22] می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو