طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

جلوگیری از لوب ساینده

اگر يك موج مسطح يكنواخت با زاويه η به سطح يك ساختار متناوب يك بعدي با دوره تناوب Dx تابيده شود، جریان­­هایی روی سطح عناصر هادی القا می­شود. در یک آرایه بی­نهایت، دامنه جریان هر عنصر یکسان است در حالی که تاخير فازي معادل با sinη Dx β در هر عنصر نسبت به عنصر مجاورش ايجاد مي­گردد. این جریان­ها سبب تشعشع میدان­های پراکندگی در جهت جلو (انتقال) و پشت (انعکاس) ساختار می­شوند. اگر فاصله بین عناصر کم باشد، تاخیر فاز از یک عنصر به عنصر دیگر بسیار کم است. بنابراین تشعشع میدانهای همه عناصر در یک جهت می­باشند. اگر فاصله بین عناصر زیاد باشد، میدان­ها ممکن است در جهات مشخص دیگری مثل gη مطابق شكل  2-7 نيز منتشر شوند كه اين امواج لوب­هاي ساينده ناميده مي­شوند. با در نظر گرفتن لوب ساينده، اختلاف فاز هر عنصر نسبت به عنصر مجاورش به اندازه (gη sin+ sinη)Dx β مي­شود كه در اين رابطه = β است که  طول موج الکتریکی محیط می­باشد. اگر اين اختلاف فاز برابر با ضريب صحيحي از π2 شود، لوب ساينده منتشر مي­شود كه در اين حالت زاویه لوب ساينده برابر است با:

(2-1)

که در این رابطه c سرعت نور و F  فرکانس موج تابشی است. بنابراين زاویه لوب ساينده به دوره تناوب و زاويه تابش وابسته است. در نتيجه براي جلوگيري از تشكيل لوب ساينده دوره تناوب را كوچكتر از نصف طول موج انتخاب مي­كنيم [1، 3].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو