طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد:پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

فصل1- الگوریتم های تشکیل تصویر

در این فصل برخی الگوریتم‌های بکار رفته در پردازش‌ و استخراج تصویر از داده‌های رادار SAR ، معرفی و بررسی شده‌است. در یک دسته بندی کلی دو تکنیک عمده پردازش برای تهیه کردن نقشه یا تصویر توسط SAR وجود دارد [2]:

1)پردازش خط به خط (line-by-line )

2)الگوریتم هائی مبتنی بر پدیده داپلر

 

در پردازش خط به خط بصورت زیر عمل می‌شود:

در طی حرکت در امتداد یک خط آرایه مصنوعی SAR تشکیل می‌شود. بطوریکه محل آرایه‌های مصنوعی برابر با مکان‌هائی است که آنتن در آن‌ها امواج را انتشار می‌دهد. تفکیک پذیری زاویه‌ای با تشکیل پرتو باریک حاصل از آرایه مصنوعی که با ترکیب شدن آخرین بازگشتی در زمان مشاهده بدست می‌آید. تفکیک‌پذیری فاصله نیز با بکارگیری فشرده‌سازی بهبود می‌یابد. برای هر سلول فاصله و هر پالس ارسالی تا آخر زمان مشاهده، امواج بازگشتی در یک آرایه دو بعدی تحت عنوانMAP   که در هر پالس بروز می شود، ذخیره می‌گردد.

برای واضح‌تر شدن روش خط به خط یک آرایه MAP با ابعاد  را در نظر بگیرید که قرار است تولید شود.  برابر با تعداد سلول‌های زاویه‌ای و  برابر با تعداد سلول فاصله‌ها است. بنابراین برای MAP ی که ابعاد آن   است، ستون‌ها معرف سلول فاصله‌ها و سطرها معرف سلول‌های سمت است. برای هر پالس ارسالی، سیگنال‌های بازگشتی از سلول فاصله‌های متوالی، پی‌درپی در اولین سطر MAP ذخیره می‌شود. هنگامی که اولین سطر کاملاً پر شد(یعنی بازگشتی‌ها از تمامی سلول فاصله‌ها دریافت شد) تمامی داده‌ها در تمامی سطرها قبل از اینکه پالس بعدی فرستاده شود به پائین شیفت داده می‌شوند. بنابراین هر سطر از MAP با ارسال هر پالس تولید می‌شود. سرانجام برای زمان مشاهده‌ی جاری سیگنال‌های بازگشتی از اولین پالس در آخرین سطر از MAP و سیگنال‌های بازگشتی از آخرین پالس ارسالی در اولین سطر از MAP ذخیره می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو