مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی-پایان نامه ارشد برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

قيود شبکه در حالت عملکرد بعد از وقوع حوادث محتمل

در این بخش قيود شامل قيد تأمين توان و قيود مربوط به حد توان عبوری از خطوط و ترانسفورماتورها بعد از وقوع هر يک از حوادث محتمل می­باشند. دسته اول (قيود تأمين توان بعد از وقوع هر يک از حوادث) در مسئله اصلی در نظر گرفته می­شوند. اين قيود در (2-5) مدل شده­اند. قيود دسته دوم همانند عملکرد عادی مدل می­شوند با اين تفاوت که انواع رزروها نيز برای تأمين اين قيود لحاظ می­گردند (2-15).

رابطه (2-15) نشان می­دهد که لازم است به ازای هر يک از حوادث محتملي، برای هر يک از انواع رزرو پيشنهاد شده در هر باس يک متغير در نظر گرفته شود. در رابطه (2-15)  و تعاريفي مشابه  و  در روابط (2-13) و (2-14) دارند با اين تفاوت که مقادیر آنها با در نظر گرفتن حادثه محتمل kام بدست آمده است. عملگر  عناصر متناظر دو ماتريس را در يکديگر ضرب مي‏کند.

رابطه (2-16) نشان می­دهد که مقدار رزروي که به عنوان رزرو فروخته شده در بازار در هر باس معرفی می­شود از ميزان رزروهای مورد نياز از اين نوع رزرو در باس مورد نظر، در هر يک از حوادث محتمل بزرگتر باشد.  بردار رزرو سمت تولید و  بردار رزرو سمت بار است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو