پایان نامه ارشد با موضوع الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

– روش Smith

 

در این روش جهت استخراج پارامترهای محیطی از پارامترهای پراکندگی، ماده را به صورت همگن در نظر می گیرند. این فرض سبب سادگی انجام محاسبات می شود. در این روش ماتریس انتقال یک بعدی تعریف می شود که میدان های یک جنب تیغه سطحی را با جنب دیگر مرتبط می سازد. ماتریس انتقال را می توان به صورت زیر در نظر گرفت.

(4-1)

(4-2)

در رابطه فوق  و  اندازه میدان الکتریکی و مغناطیسی در سمت راست، میدانهایی که با پریم مشخص شده اند در طرف چپ تیغه قرار دارند. میدان مغناطیسی را می توان به صورت زیر در نظر گرفت. (Pendry, 1996)

(4-3)

ماتریس انتقال تیغه یک بعدی همگن ، به فرم زیر است.

(4-4)

در رابطه فوق،  ضریب شکست و امپدانس موج است. ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی، به صورت زیر به دست می آید.

(4-5)

ماتریس پراکندگی، اندازه میدان های ورودی را به اندازه میدان های خروجی نسبت می دهد و می توان پارامترها را به صورت تجربی به دست آورد. اعضای ماتریس پراکندگی را می توان به صورت زیر نوشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو