پایان نامه ارشد با موضوع روش های قابل استفاده در دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

نوع حرکت اهداف

در مسائل ردیابی، حرکت اهداف به شکل های گوناگونی در نظر گرفته می شود. در بعضی موارد حرکت انتقالی اجسام مد نظر قرار دارد. گاها حرکت در عمق نیز مد نظر قرار می گیرد و یا زاویه حرکت اهداف نیز در برخی کاربرد ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پایان نامه با توجه به کاربرد، حرکت انتقالی اهداف مد نظر است. با توجه به این نکته می توان معادلات حرکت در راستای دو بعدی را برای این اهداف در نظر گرفت. به این ترتیب مدلی از حرکت اهداف قابل حصول است ]33[.

 

همان گونه که از روابط حرکت بر می آید می بینیم که دو معادله بالا مربوط به جابجایی در راستای x و y است. همچنین دو معادله بعدی در مورد سرعت در این دو راستا و معادلات نهایی هم بیان کننده آن هستند که حرکت دارای شتاب ثابت در نظر گرفته شده است.

با بازنویسی روابط بالا مشاهده می شود که مدل فیلتر کالمن آماده می باشد. به عبارت دیگر فیلتر کالمن قابلیت اعمال روی این سیستم و ردیابی اهداف را دارا می باشد ]34[. چنان چه در بخش های پیش نیز اشاره شد، قابلیت پیش بینی که در فیلتر کالمن تعبیه شده است، این امکان را می دهد که سیستم بتواند قبل از جستجوی هدف، تخمینی نسبی از موقعیت و نحوه قرار گرفتن هدف داشته باشد. به این ترتیب نواحی مورد جستجو برای یافتن اهداف به طور چشم گیری کاهش می یابد. همچنین با توجه به ظاهر معادلات و خطی بودن آن ها می توان دریافت که فیلتر کالمن بهترین جواب ممکن را با توجه به داده های موجود می دهد. لذا، باید توجه داشت که مادامی که حالت های کنونی سیستم دارای رابطه خطی با حالت های پیشین سیستم هستند، استفاده از فیلتر های دیگر خانواده بیز به معنی انجام کار بیهوده است. چرا که فیلتر کالمن جواب بهینه را با محاسبات به مراتب کمتر مشخص می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو