پایان نامه ارشد درباره فیلتر میان نگذر مایکروویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

5-1 استفاده از دولایه سطح انتخابگر فرکانس پی­درپی

در این روش هر لایه را به طور جداگانه برای فیلتر میان­نگذر با فرکانس تشدید مد نظر طراحی کرده و سپس آن دولایه را به صورت پی­درپی روی هم با فاصله مناسب قرار خواهیم داد. فیلترهای یک بانده­ای که در فصل 4 با

ابعاد نشان داده شده در جدول 4-1 طراحی شدند، هر کدام برای تشدید در فرکانس­های GHz 3/4 و GHz 8/5 بدون زیرلایه دی­الکتریک، دارای ابعاد سلول واحد متفاوتی بودند. اما برای تحلیل و شبیه­سازی فیلتر دوبانده با این روش، باید ابعاد سلول واحد دو فیلتر یک بانده یکسان باشند. با توجه به این مطلب، با یکسان فرض کردن ابعاد سلول واحد (دوره تناوب ساختارp )، دو فیلتر را برای دو فرکانس مشخص با ابعاد حلقه دایروی متفاوت با اعمال زیرلایه دی­الکتریک از جنس RO4003 با ضخامت (h) mm 203/.  طراحی خواهیم کرد. نتایج این طراحی در جدول 5-1 آورده شده است. بعد از طراحی جداگانه هر فیلتر، دولایه سطح انتخابگر فرکانس را به صورت پی­درپی در نرم آفزار CST قرار می­دهیم، شکل 5-1 را مشاهده کنید. نتایج این طراحی در شکل 5-2 برای زوایای متفاوت تابش و برای دو قطبش TE و TM نشان داده شده است. همانطور که در این شکل­ها مشاهده می­کنید، با تغییر زاویه

 

جدول 5-1 ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانس­های تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس در تابش عمود

FSS2 FSS1 پارامترها
4/23 4/23 p(mm)
8/4 8/1 g(mm)
8/8 3/10 r(mm)
1 1 w(mm)
203/. 203/. h(mm)
8/5 3/4  (GHz)Fr

 

شکل 5-1 نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با دولایه سطح انتخابگر فرکانس


تابش برای قطبش TM، فرکانس تشدید در باند اول به میزانGHz  15/. = 234/4– 384/4 و در باند دوم به میزان                                 GHz 08/. =67/5- 75/5 تغییر کرده است و همچنین با تغییر زاویه تابش برای قطبشTE ، فرکانس تشدید در باند اول به میزان GHz 026/. = 234/4- 26/4  و در باند دوم به میزان GHz 102/. = 67/5- 772/5 تغییر کرده است. سطح تضعیف در باند گذر (باند بین دو باند میان­نگذر) در حدود dB 20- می­باشد که مناسب نمی­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو