پایان نامه با موضوع: ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش پیمایشگر تصادفی

 

در الگوریتم پیمایشگر تصادفی کاربر نقاط شروع هر ناحیه تصویر که مربوط به شی مجزا در تصویر است مشخص می­کند. هر نقطه شروع توسط کاربر برچسب­گذاری می­شود. این مرحله رامی­توان به صورت خودکار همانطور که در قسمت 2-3 آورده شده انجام داد. الگوریتم پیمایشگر تصادفی، کلیه نقاطی را که برچسب ندارند را با احتمال رسیدن به هر نقطه بر چسب دار از نقطه شروع و یافتن بزرگترین احتمال، نشانه گذاری می­کند. بدین منظور از یک بردار k عنصر استفاده می­شود که هر عنصر احتمال رسیدن از نقطه شروع به برچسب هر ناحیه تفکیک شده توسط کاربر را نشان می­دهد.

برای هر تصویر یک گراف با تعداد ثابتی راس و لبه فرض می­شود بطوریکه به هر لبه وزنی با مقدار حقیقی نسبت داده می­شود که متناسب با احتمال عبور پیمایشگر تصادفی از آن لبه می­باشد. بدون توجه به ابعاد داده­ها برای هر عنصر اساسی تصویر از پیکسل، و برای گراف از اصطلاح گره یا راس استفاده می­شود. احتمال اینکه پیمایشگر تصادفی به یک نقطه شروع برچسب گذاری شده برسد دقیقا برابر حل مسئله دیریکله با اعمال شرایط مرزی در نقاط شروع است بطوریکه نقطه شروع مورد نظر برابر 1 قرار داده شود در حالیکه بقیه نقاط صفر هستند.

راه حل مسئله دیریکله برای یک گراف دلخواه دقیقا برابر با توزیع پتانسیل الکتریکی روی رئوس مدار الکتریکی که دارای مقاومت­هایی هستند متناظر با معکوس وزن­ها در گراف بطوریکه شرایط مرزی بوسیله منبع ولتاژ که پتانسیل الکتریکی را در رئوس مرزها تثبیت می­کند فراهم می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

Close Menu