پایان نامه برق:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-3-   تغذيه به روش تزويج روزنه ای[1]

در این روش تغذیه، پچ تشعشعی و خط تغذیه میکرو استریپ توسط صفحه زمین از یکدیگر مجزا می شوند. در شکل 2-5 شمای کلی از این سبک تغذیه را نشان می دهد. تزویج بین پچ و خط تغذیه از طریق یک روزنه در صفحه زمین ایجاد می شود.

شکل 2-5 : تغذیه به روش تزویج روزنه ای( .(Garg et al., 2001

 

تزویج روزنه ای معمولا در مرکز و در قسمت زیرین پچ قرار می گیرد که این امر سبب کاهش قطبی شدگی جانبی به دلیل ایجاد تقارن می شود. مقدار تزویج از خط تغذیه به پچ به پارامتر هایی مانند شکل، اندازه و محل قرار گیری روزنه وابسته است. به دلیل جدا سازی پچ و خط تغذیه توسط صفحه زمین، تشعشعات اضافی کاهش می یابد.

به طور کلی ، ماده با ثابت دی الکتریک بالا به عنوان زیر لایه زیرین و زیر لایه دوم از زیر لایه ای با ضخامت بیشتر و ثابت دی الکتریک کمتر تشکیل می شود(  .(Behara, 2005یکی از معایب مهم این روش این است که ساخت آن به دلیل استفاده از چند لایه که این امر سبب افزایش ضخامت آنتن می شود، مشکل است. همچنین این روش پهنای باند باریک فراهم می نماید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

Close Menu