پایان نامه برق با موضوع طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- تخمین LS کانال با الگوریتم بدون تکرار[1]

با دقت بیشتر در رابطه ی (5-49) ملاحظه می شود که عمل تبدیل فوریه گسسته معکوس از پاسخ کانال در زیر حامل های آموزشی، تنها برای آنتن فرستنده ی اول شکل ریاضی صحیحی دارد. در واقع می توان گفت که در ساختار سمبل های آموزشی، برای آنتن های دوم به بعد، زیر حامل های آموزشی از شماره ی دو به بعد شروع می گردند، در حالی که مطابق با رابطه (5-49) به هنگام تبدیل فوریه معکوس گرفتن از آن ها این انتقال فرکانسی نادیده گرفته شده و اولین نمونه ی پاسخ فرکانسی برای همه ی آنتن ها به عنوان زیر حامل اول در نظر گرفته می شود. در حالی که تبدیل فوریه معکوس از این نمونه ها (به غیر از آنتن فرستنده ی اول) به  منجر نمی شود، بلکه به تغییر فاز یافته آن منتهی خواهد شد. با توجه به ساختار سمبل های آموزشی ارسالی، مشاهده می شود که سمبل های آموزشی امین آنتن فرستنده از زیر حامل ام آغاز می شود. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، پاسخ ضربه ی اولیه آنتن ام دارای انتقال فازی به اندازه  خواهد بود که باید جبران گردد. این جبران فاز باعث بهبود قابل توجه تخمین کانال پس از حذف نویز اولیه می گردد، به نحوی که بخش تکراری الگوریتم بی اثر شده و بدون نیاز به تکرار، بهترین تخمین حاصل می شود. این امر نشان دهنده ی آنست که خطای ناشی از نویز خارجی حتی الامکان در فیلترینگ اولیه پیش از ورود به بخش تکراری الگوریتم حذف شده و تکرار های الگوریتم در حقیقت عمل جبران خطای ناشی از انتقال فرکانسی فوق الذکر را انجام می دهد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

Close Menu