پایان نامه برق درباره فیلتر دوبانده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر پارامتر p

می­خواهیم بررسی کنیم که با تغییر پارامتر p (دوره تناوب ساختار)، فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود چگونه تغییر می­کند. همچنین تغییرات فرکانس تشدید به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM [TE))FrΔ TM), )FrΔ] چه مقدار خواهند بود. در جدول 4-2 مشاهده می­کنید که با تغییر پارامترp  از mm032/18 تا mm24/20 و ثابت نگه داشتن مقادیر پارامترهای دیگر مطابق جدول 4-1، مقدار پهنای

 

جدول 4-2  تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات فرکانس تشدید (FrΔ) به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM به صورت تابعی از پارامتر p

24/20 87/19 5/19 136/19 76/18 4/18 032/18 p (mm)
47/. 52/. 535/. 548/. 559/. 562/. 582/. BW (GHz)
45/6 37/6 27/6 16/6 011/6 8/5 55/5 Fr (GHz)
24/.- 18/.- 13/.- 072/.- 001/. 08/. 15/. Fr (TE)Δ
01/. 015/. 02/. 068/. 133/. 22/. 31/. Fr (TM)Δ

 

 

 

باند از GHz 582/. به GHz 47/. به میزان GHz 112/. کاهش یافته و مقدار فرکانس تشدید از GHz 55/5 به GHz 45/6 به میزانGHz  9/. افزایش یافته است. میزان تغییرات زاویه تابش با افزایش تدریجی پارامتر p، برای قطبش TE و TM روند کاهشی دارد، برای قطیش TE برابرGHz  24/. و برای قطبش TM برابرGHz  01/. می­باشد. نمودار تغییرات این چهار مشخصه در اشکال 4-7، 4-8، 4-9 و 4-10 نشان داده شده است. به عنوان نمونه، یکی از تغییرات پارامتر p (mm 24/20) در جدول 4-2 را انتخاب نموده تا تغییرات زاویه تابش در دو قطبش TE وTM  را بررسی کنیم. این تغییرات در شکل 4-10 نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو