پایان نامه برق در مورد:الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

کاربرد روش های استخراج پارامترهای محيطی

 

 

4-5-1 سيم باريک

 

همانطور که در رابطه (4-16) اشاره شده است، جهت دست یابی به قسمت حقیقی ضریب شکست از عدد صحیح m استفاده می شود. در شکل 4-1 نمودار قسمت حقیقی ضریب شکست بر حسب فرکانس برای m مختلف، رسم شده است. همانطور که در این شکل مشخص است، هنگامی که  است، اگر تعداد سلول واحد 3 و یا 4 باشد رفتار مشابهی را در بازه فرکانسی  تا به طور تقریبی نشان می دهد. (Wakatsuchi, 2011)

هنگامی که   و تعداد سلول های واحد برابر 3 است و اگر تعداد سلول های واحد برابر 4 و  باشد، در فرکانس  رفتار تقریبی یکسانی دارند. جهت استفاده از روش Smith ، باید رفتار قسمت حقیقی ضریب شکست به صورت پیوسته تغییر یابد. به این منظور،اگر تعداد سلول های واحد 4 باشد، در بازه فرکانسی  تا  مقدار  و در محدوده فرکانسی  تا  مقدار  فرض می شود.

استخراج قسمت حقیقی ضریب شکست با استفاده از روش Ziolkowski جهت مقایسه در شکل 4-2 نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود، نتایج با استفاده از این روش به صفر نزدیک است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو