پایان نامه برق در مورد طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

استفاده از مسیر تقریب خطی در جبران‌سازی مسیر حرکت حامل

با حرکت خطی حامل در یک مسیری غیر از مسیر ایده‌ال، داده‌های دریافتی توسط SAR دارای شیفت داپلری خواهند بود که مقدار این شیفت داپلر برابر با رابطه‌ی (‏4‑25) است. همچنین مقدار RCM نیز دستخوش این حرکت غیر ایده‌ال نیز خواهد شد، روابط مربوط به RCM در روابط (‏4‑21) و(‏4‑31) که به ترتیب در حوزه‌ی زمان و داپلر هستند، آورده شده‌است.

اگر یک مسیر غیر ایده‌ال با چندین پاره‌خط تقریب زده شود، آنگاه در هر قسمت از مسیر داده‌های دریافتی دچار شیفت‌های داپلر متنوعی خواهند شد که باعث اعوجاج طیف داپلری و در نتیجه عدم استخراج تصویر خواهد شد. پس قبل از استخراج تصویر این شیفت‌ها باید جبران‌سازی شوند.

در

شکل ‏4-2 مسیر حرکت یک پهپاد از داده‌های اندازه‌گیری شده واقعی و تقریب آن با دوازده پاره خط نمایش داده شده‌است. وقتی حرکت حامل  در مسیر تخمین زده شده فرض می‌شود، در هریک از این مسیرها دارای شیفت داپلری خواهد بود. داده‌های دریافتی در حوزه‌ی زمان را می‌توان متناسب با این مسیرهای خطی به بلوک‌های مجزا تقسیم کرد و در هر بلوک جبران‌سازی داپلر را انجام داد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینست که شیفت فرکانسی در هر بلوک علاوه بر سرعت‌های خطی در آن بلوک به  وابسته است. از این رو قبل از جبران‌سازی شیفت داپلری باید RCMC روی داده‌ها انجام گیرد تا داده‌های یک  خاص در یک ستون قرار گیرند و بعد شیفت متناسب اعمال گردد. RCMC نیز باید در

شکل ‏42a -مسیر واقعی حرکت یک پهپاد تصویر b– مسیر تخمین زده شده با دوازده پاره خط[10]

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو