پایان نامه در مورد جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم همبستگی زیرفضای سیگنال( )

همان گونه که قبلاً عنوان گردید، در روش همبسته، ابتدا ماتریس همبستگی را در هر بین فرکانسی تخمین می زنیم. رابطة (3-20)، تخمین این ماتریس را نشان می دهد. ماتریس همبستگی کل، طبق رابطة (5-7) به دست می آید:

(5-7)

که در این رابطه ، وزن های مربوط به بین  ام است و ها، ماتریس های تبدیل می باشند. با توجه به این که هدف ماتریس تبدیل، بردن ماتریس همبستگی در یک بین فرکانسی خاص به ماتریس همبستگی در فرکانس مرجع است، این ماتریس از حل مسئلة بهینه سازی زیر به دست می آید:

(5-8)

در این رابطه، ، فرکانس مرجع و ، بردار زوایای تخمین اولیة ورود منابع هستند که به منظور دستیابی به ماتریس تمرکز، تخمین زده شده اند. همان گونه که در قسمت های قبل بیان کردیم، این تخمین ها کاملاً دقیق نیستند. هرچه این زوایا دقیق تر تخمین زده شوند، ماتریس تمرکزی که به دست می آید بهتر
می تواند تبدیل را انجام دهد. با توجه به این توضیح، ماتریس تمرکز، نقش تعیین کننده ای در روش های همبسته دارد. بسته به نوع ماتریس تبدیلی که در روش های همبسته مورد استفاده قرار می گیرد،
الگوریتم های مختلفی برای جهت یابی، به دست آمده است. در بسیاری از این روش ها سعی شده است، افت عملکرد جهت یاب در حالتی که در تخمین زوایا دچار خطا باشیم، به کمترین مقدار خود برسد. در واقع زوایای تمرکز در این الگوریتم، نقش تعیین کننده ای دارند. یکی از روش هایی که برای کم کردن اثر زوایای تمرکز در پیدا نمودن تبدیل مناسب بیان شده است، الگوریتم  [10] است. در این الگوریتم از چندین پرتوساز به جای ماتریس متمرکز کننده استفاده شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو