پایان نامه در مورد سطوح انتخابگر فرکانس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر پارامتر r

می­خواهیم بررسی کنیم که با تغییر پارامتر r (شعاع متوسط)، فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود چگونه تغییر می­کند. همچنین تغییرات فرکانس تشدید به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM [TE))FrΔ TM), )FrΔ] چه مقدار خواهند بود. در جدول4-3 مشاهده می­کنید با تغییر پارامتر r  از mm7/7 تا mm36/8 و ثابت نگه داشتن مقادیر پارامترهای دیگر مطابق جدول 4-1، مقدار پهنای باند از GHz 45/. به GHz 57/. به میزان GHz 07/. افزایش و مقدار فرکانس تشدید به ازای افزایش این پارامتر از mm 54/7 تا mm 36/8  از  بیشتر از GHz 7 به GHz 05/5 کاهش یافته است. زاویه تابش برای قطبش TE و TM تقریبا با افزایش r افزایش می­یابد به گونه­ای که برای قطبش TE به اندازه 59/. و برای قطبش TM به اندازه 754/. افزایش

 

جدول 4-3  تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات فرکانس تشدید (FrΔ) به ازای زاویه تابش صفر و 60 درجه در دو قطبشTE  و TM به صورت تابعی از پارامترr

36/8 2/8 03/8 87/7 7/7 54/7 r (mm)
57/. 56/. 555/. 55/. 45/. بیرون از بازه BW (GHz)
05/5 8/5 18/6 496/6 764/6 7 Fr (GHz)
59/. 08/. 004/. 084/.- 152/.- 224/.- Fr (TE)Δ
754/. 22/. 152/. 052/. 0 072/.- Fr (TM)Δ

 

می­یابد.  نمودار تغییرات این چهار مشخصه در اشکال 4-12، 4-13، 4-14 و 4-15 نشان داده شده است. در فرمول (4-1) مشاهده کردید، فرکانس تشدید با شعاع متوسط حلقه دایروی نسبت عکس دارد که در نتایج این جدول به وضوح این امر را مشاهده می­کنید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو