بررسي عملكرد و شبيه سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-4- نحوه چرخش پترن آنتن باندکناری و ایجاد پترن قلبی شکل

با توجه به چهار پترن دایره‌ای یکسان برای چهار المان آنتن باندکناری، می‌توان گفت هر دو المان مقابل هم ایجاد یک پترن شکل هشت انگلیسی[1] (در مجموع دو پترن) می‌کنند. اگر رابطه (1-1) را بعنوان فاکتور آرایه[2] چهار المان آنتن باندکناری طبق شکل (1-7) در نظر بگیریم، می‌توان نشان داد، برایند چهار لوب، یک پترن شکل هشت انگلیسی که کریر لوب‌های آن 180 درجه با هم اختلاف فاز دارند، می‌شود. بعبارت دیگر پترن آنتن باندکناری را می‌توان توسط یک پترن شکل هشت تشریح کرد که این موضوع در شکل (1-8) نشان داده شده است]3[.

(1-1)

شکل 1-7- مکان المان‌های آنتن باند کناری

چرخش پترن آنتن باندکناری توسط کم و زیاد کردن متناوب توان دو آنتن روبروی هم و زیاد و کم کردن متناوب توان دو آنتن روبروی هم دیگر ایجاد می‌شود. مجموع پترن آنتن‌های باندکناری و پترن دایره‌ای آنتن کریر، در نهایت قلبی[3] شکلِ بدون نال می‌شود. بخاطر بدون نال بودن پترن، آنرا حلزونی[4] مي‌گويند. شکل (1-9) این موضوع را نشان می‌دهد. نحوه ایجاد پترن قلبی شکل از پترن آنتن کریر و آنتن باندکناری را می‌توان بر طبق رابطه فاکتور آرایه (1-2) بیان کرد. در این حالت اختلاف فاز آنتن کریر نسبت به مبدا برابر صفر می‌باشد. دلیل آن منطبق بودن آنتن کریر با مبدا آنتن آرایه‌ای می‌باشد. این موضوع در شکل (1-10) نشان داده شده است. چرخش پترن قلبی شکل ناشی از چرخش پترن آنتن باندکناری می‌باشد. شکل (1-11) چرخش پترن قلبی شکل ناشی از پترن آنتن‌های کریر و باندکناری را نشان می‌دهد. شکل (1-12) اثر چرخش پترن قلبی شکل را از دید یک ناظر نشان می‌دهد. این شکل نحوه ایجاد مدولاسیون دامنه در فضا بدون تولید مدولاسیون در فرستنده بیان می‌کند. بنابراین فاز سیگنال دریافتی آنتن باندکناری با توجه به موقعیت هواپیما تعیین می‌شود

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

Close Menu