بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه -پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمول بندی مسأله:

یک آرایه کالیبره نشده داریم که شامل K المان کالیبره نشده می باشد. شکل هندسی این آرایه دلخواه می باشد و M منبع در رشته دور[1] در جهات  در این آرایه حضور دارند. ما معمولا فرض می کنیم که امواج سیگنال باریک باند در فرکانس مرکزی معلوم می باشند. هر دو پاسخ گین و هم فاز این آرایه کالیبره نشده با جهت زاویه تغییر می کنند. علاوه بر این در این آرایه به تعداد  المان کالیبره شده ی آزمایشی به عنوان یک واحد مؤثر  حضور دارند. در نتیجه یک آرایه که به طور جزیی  المان از آن کالیبره شده است تشکیل می شود. اگر یکی از المان ها را به عنوان مرجع فرض کنیم پوش مختلط بردار خروجی آرایه که توسط نویز تخریب شده است و نامیده می شود به شکل زیر تعریف می شود:

که در آن یک بردار سیگنال l×Mمی باشد  و  یک بردار نویز l×Nمی باشد. ما معمولا فرض می کنیم سیگنال ها و نویز ها فرآیندهای گوسی و تصادفی با میانگین صفر و ایستا می باشند. نویزها از هر دو نظر فضایی و زمانی سفید با واریانس  می باشند. اگر ماتریس بردار هدایت آرایه  نامیده شود و ابعاد آن M×Nباشد ستون های آن همان بردار هدایت سیگنال ها خواهند بود. در حضور خطای گین و فاز آرایه که وابسته به جهت زاویه می باشند بردار هدایت  با ابعاد l×N به شکل زیر مدل می شود:

که ماتریس  یک ماتریس قطری مختلط با ابعاد N×Nمی باشد به طوری که المان jj ام آن همان خطای گین و فاز المان j ام که وابسته به جهت زاویه می باشد را نشان می دهد. که بردار هدایت فرضی می باشد به شکل زیر مدل می شود:

که در آن  طول موج سیگنال و  مختصات المان j ام نسبت به المان مرجع می باشد.

[1] Far field

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو