بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه -پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم دوم با استفاده از عناصر ماتریس هم بستگی[21] : در اینجا الگوریتم دیگری را بیان می کنیم.

ماتریس هم بستگی اطلاعات نمونه های دریافتی با فرض وجود خطای گین و فاز برای هرالمان با استفاده از رابطه 125-2دراینجا توضیح داده می شود. حال اگر فرض کنیم که در سیستم تنها یک منبع وجود دارد و المان های این منبع سیگنال به ازای نمونه های مختلف از یکدیگر ناهم بسته می باشند ماتریس هم بستگی سیگنال مساوی توان سیگنال  در ماتریس همانی می باشد. پس ماتریس هم بستگی منبع سیگنال به شکل زیر می شود:

 

واضح است که خطای گین و فاز هر المان شامل ستون اول ماتریس هم بستگی R می باشد. حال ستون اول از ماتریس هم بستگی مؤلفه های زیر را خواهند داشت:

 

وقتی نسبت سیگنال به نویز بالا باشد. یعنی داشته باشیم:

در این حالت معادلات زیر به دست می آیند:

پس خطای گین و فاز برای هر المان به این شکل بیان می شود:

اگر معلوم باشد وشرط این که گین المان اول مساوی یک باشد برقرار باشد بنابراین   به ازای هر المان به دست می آید و سپس از روی آن خطای گین و فاز هر المان به دست می آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو