بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی انواع شکاف های تشعشع کننده بر روی بدنه موجبر

المان‏هاي تشعشعي آرايه موجبر شکاف دار، بخشي از سيستم تغذيه که خود موجبر می‏‏باشد، هستند. اين مسأله طراحي را ساده‏تر می‏کند چرا که به مدارهاي تطبيق[1]احتياجي نيست. آشنايي با ميدان‏هاي انتشاري در داخل موجبر،  يافتن محل مناسب روي بدنه موجبر براي قراردادن شکاف به گونه‏ای که به خوبي تحريک شود، مسأله اي اساسي است و در اين راستا آشنايي با ميدان‏هاي انتشاري در داخل موجبر، ضروری می‏باشد.

اگر يک شکاف روي بدنه موجبر قرار داده شود به گونه‏اي که شارجريان را قطع کند، سبب می‏شود که جريان اطراف شکاف حرکت کرده و توان از موجبر و از طريق شکاف به فضاي آزاد کوپل شود.[1] معمولاً فرض می‏شود موجبر در مد غالب تحريک می شود و در يک مد کار می کند. ساختار يک موجبر به همراه انواع شکاف‏هاي ممکن بر روي بدنه موجبر در شکل 2-3 نشان داده شده است. در اين شکل، به عنوان مثال شکاف هاي hو gتشعشع نمی‏کنند چون شار جریان روی بدنه موجبر را قطع نمی کنند.[1]

به طور کلی شکاف هایی که با جریان های عرضی تحریک می شوند شکاف موازی و شکاف هایی که با جریان های طولیتحریک می شوند شکاف سری گویند.[19]در شکل (3-2)، شکاف‏های a، b، c، iو jشکاف‏های موازی هستند چرا که با جريان‏های transverse ، برخورد دارند و بوسيله شبکه ادميتانس موازی دو پورتی مدل می‏شوند. درعوض شکاف‏های e، kو d با  برخورد دارند و شکاف‏های سری ناميده می‏شوند.شکاف‏های سری را به کمک شبکه امپدانسی سری مدل می‏کنند.[19]

[1]Matched circuit

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو